§ 269 Återkallande av tillsyn över förorenade områden

Utskrivet från: http://gotland.se/26736
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 269
Återkallande av tillsyn över förorenade områden

AU § 236
KS2006/0358-42
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2006-06-21, § 116
- Ledningskontoret 2006-09-05
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit att kommunen ska begära att läns­styrelsen – med verkan fr.o.m. 1 januari 2007 - ska återkalla den (1999-06-29) till kommunen överlåtna (operativa) tillsynen av förorenade områden, där förorening­arna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet med beteckningen A eller B i bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med samma undantag som i punkt 1 eller från verksamhet av detta slag som upp­hört efter den 30 juni 1969 och där tillsynen vid tidpunkten för verksamhetens upphörande inte hade överlåtits enligt 44 a § miljöskyddslagen.

Bakgrund : På förslag av miljö- och hälsoskyddsnämnden begärde Gotlands kommun 1997 hos länsstyrelsen att få överta tillsynen enligt miljöbalken av samtliga tillstånds­pliktiga miljöfarliga verksamheter, dock inte verksamhet som utövas av Försvarsmakten m.fl., och vissa uppräknade verksamheter: anläggning för cementtillverkning, större anläggning för kalkframställning, civil flygplats eller flottiljflygplats. Senare, 1999, begärde kommunen att få överta tillsyn över förorenade områden, dels dem där till­ståndspliktig miljöfarlig verksamhet pågår, dels dem där den tillståndspliktiga miljö­farliga verksamheten upphört efter 30 juni 1969. Samma undantag som ovan skulle dock gälla. Länsstyrelsen har bifallit framställningarna och överlåtit tillsynen till miljö- och hälsoskydds­nämnden 7 augusti 1997 respektive 29 juni 1999.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens aktuella framställning avser alltså tillsynen av förorenade områden. Bokstavsbeteckningarna A och B avser tillståndsgivande organ: A miljödomstolen och B länsstyrelsen. Förordningen 1998:899 gäller miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt miljö­balken. I bilaga till förordningen specificeras om en verksamhet kräver tillstånd – och i så fall av vilken instans – eller anmälan. Förordningen 1998:900 gäller tillsyn enligt miljöbalken och inne­håller bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter enligt miljöbalken och om till­synsmyndigheternas skyldigheter.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget men konstaterar, att åtgärden kan visa sig behöva kompletteras och utgår ifrån att miljö- och hälsoskyddsnämnden bevakar och vid behov aktualiserar den.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att på kommunens vägnar snarast hos länsstyrelsen göra framställning om återtagande av tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken i enlighet med den inriktning nämnden föreslagit.