§ 270 Slutredovisning av projektet Filmproduktion Fårösund 2002-2005

Utskrivet från: http://gotland.se/26735
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 270
Slutredovisning av projektet Filmproduktion Fårösund 2002-2005

RegU § 35
KS 2001/0058-14
- Ledningskontoret 2006-08-30

Gotlands kommun har att till regeringen lämna slutredovisning av de medel som p.g.a. strukturomvandlingarna inom Försvarsmakten beviljats, 10 mnkr, för projekt för att särskilt utveckla verksamheter i Fårösund. Ledningskontoret har upprättat slutredovisning över filmprojektet i Fårösund för åren 2002-2005.

Kommunstyrelsens beslut

  • Slutredovisningen godkänns och överlämnas till regeringen (Näringsdeparte­mentet).