§ 271 Försäljning av fastigheten Burs Skolgården 2:1

Utskrivet från: http://gotland.se/26734
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 271
Försäljning av fastigheten Burs Skolgården 2:1

KS 2006/0433-26
- Tekniska förvaltningen 2006-09-06
Tekniska förvaltningen har föreslagit att kommunen ska lämna sitt medgivande till att Burs Bygdegårdsförening ska få sälja del av (ca 2 000 kvm) fastigheten Burs Skolgården 2:1, som överlåtits som föreningen, till arrendatorn av marken och ägaren av grannfastighet för 5 000 kr.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Framställningen bifalls.