§ 272 Uttag av pantbrev i fastigheten Romakloster 1:114

Utskrivet från: http://gotland.se/26733
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 272
Uttag av pantbrev i fastigheten Romakloster 1:114

KS 2006/0427-04
- Tekniska nämnden 2006-08-30, § 184
Tekniska nämnden har föreslagit att kommunstyrelsen ska medge att föreningen Roma IF som säkerhet för lån får ta ut pantbrev på 150 000 kr i fastigheten Gotland Romakloster 1:114, som, tillsammans med fastigheten Romakloster 2:14, genom gåva överlåtits till föreningen. Indirekt godkänns därmed en eventuell exekutiv försäljning av fastigheten.

Ledningskontoret tillstyrker framställningen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Framställningen bifalls.