§ 278 Delårsrapport 2:2006

Utskrivet från: http://gotland.se/26727
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 278
Delårsrapport 2:2006

Anna-Lena Gutedal och Göran Gyllenkrok, ledningskontoret, redogjorde översiktligt för delårsrapport 2:2006 där prognosen för resultatet visade ett överskott på 70 mnkr (budget: 15 mnkr), vilket skulle jämföras med bedömningen i den förra delårsrapporten, 33 mnkr. Verksamheten i nämnderna visade ett överskott på drygt 29 mnkr: Social- och omsorgsnämnden beräknade ett överskott på drygt 35 mnkr men hälso- och sjukvårdsnämnden ett underskott på drygt 8 mnkr. Räddningstjänsten och tekniska nämnden beräknade underskott på ca 1 mnkr vardera. Intäkterna i finansförvaltningen hade reviderats: Realisations­vinsterna vid försäljning av fastigheter hade räknats upp med 21 mnkr och skatte­intäkterna med 22 mnkr.

Kommunstyrelsens beslut

  • Delårsrapporten 2:2006 överlämnas till kommunfullmäktige.

  • Räddningstjänsten, och de nämnder som redovisar negativa prognoser, hälso- och sjukvårdsnämnden och tekniska nämnden, ska vidta åtgärder för att säkra ett resultat i balans vid utgången av år 2006 och lämna en preliminär redovisning för planerade åtgärder till kommunstyrelsens arbetsutskotts förestående budgetavstämning i oktober.