Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fettavskiljare

Behov av fettavskiljare

Region Gotlands ledningsnät är utformat för att ta emot avloppsvatten från hushåll med ett lågt fettinnehåll. Om större mängder släpps ut i nätet är risken stor att få stopp. Anledningen är att fettet kyls av och stelnar på rörväggarna i ledningsnätet. Detsamma gäller även för enskilda avlopp.

Vem ska ha fettavskiljare?

Verksamheter som bidrar med stora mängder fett måste installera en fettavskiljare. Exempel på sådana verksamheter:

  • Livsmedelsindustrier t.ex. charkuteriindustri, bageri
  • Storhushåll t.ex. restauranger, kafé, friteringsanläggning, gatukök, pizzeria, konditori, personalmatsal, salladsbar, storkök.
  • Livsmedelsbutiker med manuella charkavdelningar, grillavdelningar.

Att tänka på vid installation

  • Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd gällande VA ska lämnas in till miljö- och byggnämnden. Till den ska installationsritning, situationsplan, teknisk beskrivning/produktblad och kontrollplan bifogas.
  • Fettavskiljaren ska vara typgodkänd och funktionstestad.
  • När installationen är klar ska du anmäla det till teknikförvaltningen.

Dimensionering

Avskiljaren dimensioneras utifrån antalet matportioner per dag. Matportionerna  beräknas genom att multiplicera antalet sittplatser i lokalen  med 3 (antalet sittningar), varefter dimensionerande max flöde erhålls från tabellen nedan.

Matportioner per dag  Normstorlek för avskiljare (l/s)
0-200 2
201-400 4
401-700 7
701-1000 10
1001- special

Vald avskiljare ska klara standarden SS-EN 1825-2. 

Töming och kontroll

Avskiljaren ska tömmas och rengöras regelbundet. Hur ofta beror på verksamheten, men avskiljaren ska alltid tömmas minst en gång årligen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att tömning och kontroll utförs.