Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturföreningar
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg Idrott och fritid
Telefon: 0498- 26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

Sofia Nordström
Föreningskonsulent fritid
Telefon: 0498-26 96 76
E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Allmänna bestämmelser

Reglerna som beskrivs på dessa sidor gäller från 2016-04-13 och ersätter alla tidigare regler angående föreningsstöd. 
Eventuella undantag från dessa allmänna bestämmelser redovisas i så fall under respektive kapitel i kultur- och fritidsavdelningens bestämmelser för stöd.

Regionstyrelsen (RS) beslutar om tillämpningen av dessa regler i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

Stöd kan ges i form av

  1. subventiontionerad hyra av regionala anläggningar, lokaler och utrustning
  2. kompetens, rådgivning och andra tjänster
  3. kontantstöd

Stödens storlek är beroende av de ramanslag kultur- och fritidsavdelningen tilldelas i budgeten.

Stöd kan ges till allmännyttiga ideella föreningar, distriktsorganisationer och stiftelser som bedriver kultur-, social- eller fritidsverksamhet på Gotland. Om ansökan avser ett avgränsat ideellt projekt, som vänder sig till en offentlig publik, kan stöd prövas även för andra typer av organisationer.

Stöd kan också ges till enskilda personer för ideella ungdomsprojekt och kulturprojekt. Se avsnitt 3.6 och 4.2 i bestämmelserna för kultur- och fritidsstöd. För att komma i fråga för stöd ska föreningen/organisationen

  1. vara demokratisk såväl vad beträffar uppbyggnad som syfte.
  2. ha öppet medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (undantag distriktsorganisationer och stiftelser).
  3. följa antagna skriftliga stadgar.
  4. ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer; revisor ska vara myndig.
  5. inneha plusgiro- eller bankgirokonto alternativt bankkonto.
  6. beskriva hur föreningen/organisationen beaktar jämställhet, mångfald och miljöarbete.

Stöd ges inte för tävlingsverksamhet där totalisatorspel, vadhållning eller liknande förekommer.

Regionstyrelsen medges rätt att i undantagsfall besluta om fördelning av stöd på annat sätt än ovan angivet, till exempel genom att teckna avtal med organisation.

Förening, som uppfyller kriterierna enligt ovanstående avsnitt, kan efter ansökan registreras i kultur- och fritidsavdelningens föreningsregister. Föreningsregistret är ett register över alla aktiva föreningar på Gotland. Registret är även sökbart på internet där föreningarna har samtyckt enligt lagen om publicering (PUL).

Genom att bli en registrerad förening, blir föreningen synlig i registret. Föreningen blir också berättigad till att söka stöd och ta del av stödet att boka hyressubventionerade lokaler från kultur- och fritidsavdelningen. En registrerad förening skall årligen sända in sina årsmöteshandlingar till kultur- och fritidsavdelningen.

Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för innevarande år och är  upptagen i organisationens medlemsmatrikel. För organisation som av principiella/ideologiska skäl inte tar ut medlemsavgift, kan regionstyrelsen bevilja dispens.

I organisation som tillämpar familjeavgift räknas varje registrerad familjemedlem som individuellt ansluten.

Medlemskap av tillfällig eller passiv karaktär (typ bingo, stödmedlem, lägerdeltagare, besökare på arrangemang) godtas inte.

Ansökan görs på blankett som hämtas på kultur- och fritidsavdelningens hemsida. Ansökan ska  kompletteras med kopior av senaste årsmöteshandlingar (verksamhets- berättelse, kassa- och revisionsberättelse och årsmötesprotokoll).

Om stöd söks för samma verksamhet hos andra instanser ska detta anges i ansökan.

Ansökan inkommen efter ansökningstidens utgång prövas före årsskiftet. Stöd kan då eventuellt ges om outnyttjade budgeterade bidragsmedel kvarstår inom aktuellt budgetansvar.

Stöd utbetalas som regel så snart handläggning utförts och beslut fattats. Se respektive stödform för detaljer i bestämmelserna för Kultur- och fritidsstöd.

Inlämnad ansökan utgör ingen garanti för att stöd beviljas.

Vid stödbelopp större än fem basbelopp periodiseras utbetalningen enligt överenskommelse.

Organisation är skyldig att anmäla sådana förändringar i verksamheten, som kan påverka förutsättningarna för erhållande av eller erhållet stöd.

Organisation ska kunna ställa handlingar till förfogande för granskning på sätt som regionstyrelsen bestämmer.

Organisation ska ha en systematisk och kronologisk bokföring med koppling till verifikationer. Redovisningsperiod är kalenderår. Handlingarna ska bevaras i minst 10 år.

Regionens eventuella fordran på organisation regleras innan stöd utbetalas.

Om oriktiga uppgifter lämnas kan kultur- och fritidsavdelningen besluta att organisationen blir återbetalningsskyldig och i särskilda fall avstängs från stöd.

Om styrelsen ej beviljas ansvarsfrihet ska stödet prövas avregionstyrelsen som kan besluta att organisationen blir helt eller delvis återbetalningsskyldig.

Överenskommelse mellan organisation och utomstående part om uppdrag att utföra organisationens verksamhet ska vara godkänd av kultur- och fritidsavdelningen för att stöd ska kunna ges.

Beslut fattade på demokratisk väg av riks- eller distriktsorganisation eller motsvarande är i sig inte bindande för regionen.

Stödtagare åtar sig att bereda berörd personal inom kultur- och fritidsavdelningen fritt tillträde till anläggningar och arrangemang i syfte att granska verksamhet för vilken stöd beviljats.

Regionstyrelsens stöd till kultur- och fritidsverksamheten ska fortlöpande utvärderas. Stödtagarna ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter i samband med utvärderingen.