2006-06-15, §§ 181-221

Utskrivet från: http://gotland.se/25727
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2006-06-15

Register

Regionstyrelsen 2006-06-15
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.50
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Eva Nypelius (c), 2 :e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s), §§ 181-217
Majvor Östergren (s)
Roland Norbäck (v)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Erik Martell (s), tjg ersättare
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersättare
Göran Örtbrant (m) , tjg ersättare
Heidi Plisch (mp), tjg ersättare
Bodil Rosengren (v), tjg ersättare
Leif Dahlby (s) , tjg ersättare §§ 218-221
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Leif Dahlby (s) , §§ 181-217
Gösta Hult (c)
Stefan Nypelius (c)
Håkan Onsjö (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Lars-Gunnar Wedin , tekniska förvaltningen §§ 183-190

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslag uppsättande: 2006-06-21
Datum för anslags nedtagande: 2006-07-13