BUN § 28

Utskrivet från: http://gotland.se/25717

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-01-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-10

BUN § 28
Överföring av resultat inom BUF

Dnr 2006/018-04

Ekonomichef Elisabeth Österdahl anför i skrivelse 2006-04-19 följande:

Med hänvisning till fastställda regler för överföring av resultat vid årsbokslut (BUN § 104/2003)har förvaltningen sammanställt utfallet av 2005 års resultat. Enligt reglerna skall såväl över-, som underskott regleras mot nästkommande års ekonomiska ram.

Kommunstyrelsen har i beslut § 132/05 fastställt belopp för överföring av resultat från 2006. Barn- och utbildningsnämndens belopp har fastställts till 5 557 tkr

Utredningen kring de skolområden som redovisat underskott i 2005 års bokslut är inte avslutad. Detta förslag till beslut avser därför endast hantering överskott i 2005 års bokslut, totalt 736 800 kr.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Överföringen av resultatet vid 2005 års bokslut skall regleras mot 2006 års internbudget

    2. Finansiering skall ske med medel ur barn- och utbildningsnämndens egna kapital