BUN § 29

Utskrivet från: http://gotland.se/25716

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-01-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-10

BUN § 29
Plan för internkontroll, ekonomirådet

Dnr 2006/065-04

Av Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun, Kap 6, framgår att intern kontroll är en viktig del av kommunens styrsystem. Intern kontroll består av en mängd olika aktiviteter som bl a syftar till att öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen.

Den interna kontrollen inom en nämnd bygger på en helhetssyn på den kommunala verksamheten. Detta betyder att den ska omfatta mål och strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda uppföljnings- och kontrollsystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel och förluster.

Intern kontroll syftar till att kartlägga att fastställda reglementen, regler och policys följs. Detta innebär bl a:

- att säkra att resurser används i överensstämmelse med fattade beslut, anskaffning och användning är effektiv och ändamålsenlig

- att skydda mot fel, brott och andra oegentligheter

- att säkra en korrekt och fullständig redovisning

- att säkra en effektiv förvaltning

- att skydda personal mot oberättigade misstankar om oegentligheter

- att lagar, avtal , regler, föreskrifter, riktlinjer och beslut följs

- att säkra en korrekt ärendehandläggning genom att bestämmelser och

överenskommelser efterföljs

---

Ekonomichef Elisabeth Österdahl hade i samarbete med Ekonomiavdelningens övriga medarbetare utarbetat förslag till rutiner för internkontroll inom ekonomiområdet, BUF. Rutinerna omfattar bl a ansvarsfördelning, risk- och säkerhetsanalys, samt uppföljning.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer plan för Intern kontroll för ekonomiområdet enligt framlagt förslag.