BUN § 30

Utskrivet från: http://gotland.se/25715

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-01-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-10

BUN § 30
Månadsrapport mars, samt ekonomigruppens beslut

Dnr 2006/064-04
Skoldirektör Peter Molin och ekonomichef Elisabeth Österdahl rapporterade kort om BUNs månadsrapport för mars månad. Årsprognosen för 2006 pekar mot ett underskott om ca 6,9 mkr.

BUNs ekonomigrupp hade sammanträtt 2006-04-18 varvid följande ärenden behandlades:

§ 1 Tillgång och efterfrågan på förskoleplatser i Visbyområdet

§ 2 Risk för svårigheter att i Sudret-linjen uppnå ekonomisk balans år 2006

§ 3 Resurs för fritidshemsverksamheten i Sanda

§ 4 Ekonomisystemet Economa

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Månadsrapporten och ekonomigruppens beslut godkänns

    2. Ekonomigruppen ges i uppdrag att efter analys av månadsrapporten fatta beslut om nödvändiga åtgärder för att uppnå ett bokslut i balans