BUN § 31

Utskrivet från: http://gotland.se/25714

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-01-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-10

BUN § 31
Plan för Hälsofrämjande skola

Dnr 2006/082-60

Kommunstyrelsen gav 2003-10-30 i samband med budget­avstäm­ning 2004 samt i budget 2004 och flerårsplan 2004-2008 ett flertal uppdrag gällande föräldrastöd och primär- och sekundärpreventiva insatser för ungdomar (KS § 2003/233). BUN behandlade 2005-04-06 ärendet varvid BUF gavs i uppdrag att redovisa en strategi och planerade insatser för att implementera Hälsofrämjande skola (BUN § 2005/26).

En arbetsgrupp med representanter från rektorskåren, Utvecklingsavdelningen, Resursavdelningen och BUFs kostchef, som under 2005 och 2006 arbete med frågan föreslår att en plan för en hälsofrämjande skola skall gälla för samtliga skolformer och fokusera på tre områden:

1. lek & rörelse, motion

 • Alla förskolor har en plan för medveten utelek- rörelsepedagogik.
 • Alla grundskolor och fritidshem har lagt in 30 minuters rörelse per dag, gärna ute för barn och vuxna tillsammans.
 • Alla skolor arbetar med att uppmuntra den enskilda eleven till egen aktivitet och eget ansvar.
 • Alla barn/elever har hittat någon form av egen motion som passar dem.
 • I kvalitetsredovisningen 2006 skall rektor beskriva arbetet med att stimulera barn och unga till rörelse och utevistelse i grundskolan. För särskolan och gymnasieskolan skall rektor beskriva det hälsofrämjande arbetet på skolan.

2. KOST

 • Alla förskolor skolor, fritidshem och elevcafeterier serverar hälsosamma måltider och bra kioskutbud.
 • Föräldrar erbjuds storföreläsningar om kost. På föräldramöten tas kostfrågor upp med inbjudna gäster som t.ex. dietist, skolhälsovården, kostchef. På föräldraråd tas frågor upp om hälsa, kost och motion.

· VT 2007 skall området bli föremål för tillsyn.

3. DELAKTIGHET genom INFLYTANDE och ANSVAR
 1. Alla skolor inventerar vad man gör inom detta område och delar med sig av goda exempel på 2006 års Idémässa med temat ”inflytande och ansvar”.
 2. Alla lärare och all personal i förskolor och fritidshem erbjuds fortbildning inom detta område på studiedagar vecka 43 år 2006.
 3. HT 2007 skall området bli föremål för tillsyn.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUN fastställer plan för Hälsofrämjande skola efter följande justeringar.

  · Punkt 2:1 Ändras till: Alla förskolor, grundskolor, fritidshem och elevcafeterior ska servera hälsosamma måltider och ha ett nyttigt cafeteriautbud som ett komplement till skollunchen

  · Punkt 3:1 Stryks

  2. Förvaltningen ges i uppdrag att:

  · Återkomma med strategi får gymnasieskolans arbete med Hälsofrämjande skola

  · Hitta former för att säkerställa utveckling av idrottsämnet

  · Lägga förslag på en plan för hur Barn- och utbildningsförvaltningen skall kunna bli en rökfri arbetsplats