BUN § 33

Utskrivet från: http://gotland.se/25712

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-01-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-10

BUN § 33
Gymnasieskolans sjöfartsutbildning

Dnr 2006/035-64

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2006-03-01 bl a följande:

”För tillfället köper kommunen den fartygsförlagda utbildningen av ett utbildningsbolag som i sin tur hyr Gunfjaun av ett rederi. Avtalet är uppsagt och löper ut 31december år 2006. Inriktningen för det senaste årets arbete har varit att hitta en eller flera samarbetspartners som kan dela på ett skolfartyg (som nödvändigtvis inte behöver vara Gunfjaun…)”

I den uppkomna situationen såg gymnasiechefen 2 alternativ:

 1. Att avveckla utbildningen och hänvisa kommande elever till de skolor med riksintag som kommer att etableras.
 2. Att ansöka om riksintag t.ex. i samarbete med Gotlandsbolaget

---

Skolverket har beslutat att sjöfartsutbildningen fr o m läsåret 2007-08 måste bedrivas i form av en utbildning till vilken studerande från alla kommuner kan söka ("riksintag"). Beslutet innebär nya förutsättningar för planeringen av gymnasieskolans sjöfartsutbildning.

Gy/vux-utskottet beslöt vid sitt sammanträde 2006-03-08 att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen av fartygsutbildningen utifrån arbetsutskottets diskussion och redovisa konkreta förslag till beslut inför den slutliga intagningen lå 2006-07 (Gy/vux § 2006/2).

Arbetsutskottet hade vid sammanträdet 2006-03-15—16 föreslagit att BUN skall besluta att inte erbjuda sjöfartsinriktningen vid EN-programmet fr o m hösten 2006, samt att erbjuda inriktningen Drift- och underhåll fr o m hösten 2006 (Au § 2006/22).

Efter arbetsutskottets beslut hade BUNs ordf, och rektor Bengt Larsson haft en överläggning med elever och föräldrar vid Sjöfartsutbildningen. Rederi AB Gotland hade på morgonen 2006-04-05 begärt en överläggning kring ett ev samarbete kring den aktuella utbildningen.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2006-04-05 bl a att ge s koldirektören i uppdrag att skyndsamt diskutera eventuell samverkan med Rederi AB Gotland om sjöfartsinriktningen vid Energiprogrammet, CPG (BUN § 2006/21). Efter BUNs beslut 2006-04-05 hade gymnasiechefen, skoldirektören samt rektor Bengt Larsson haft en överläggning med Rederi AB Gotland kring samverkan kring fartygsutbildningen på Gotland.

Då stor skyndsamhet varit av nöden hade BUNs presidium behandlat frågan vid ett extra möte 2006‑04‑28 varvid presidiet beslöt:

Presidiebeslut

1. De elever som innevarande år (lå 2005/06) går årskurs 1 på Energiprogrammet erbjuds inriktningen ”Sjöfart” under årskurs 2 och 3 vid CPG från hösten 2006.

2. De elever som innevarande år (lå 2005/06) går i årskurs 9 på Gotland erbjuds sjöfartsinriktningen vid Energiprogrammet på CPG från hösten 2006 (Beslutet innebär profilering mot sjöfart redan år 1)

3. Skoldirektören ges i uppdrag att snarast utarbeta förslag till avsiktsförklaring och efter BUNs beslut utarbeta förslag till samarbetsavtal med Rederi AB Gotland/Destination Gotland, i syfte att bedriva sjöfartsutbildning som riksrekryterande utbildning på Gotland.

Solveig Artsman framförde en avvikande mening gällande avsiktsförklaringens punkt om Material och utrustning. Solveig Artsman ansåg att punktens första mening skall strykas

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. a. Riksintag

  BUN ansöker om riksintag fr o m läsåret 2007/08 mot bakgrund av den ovan nämnda avsiktsförklaringen med Rederi AB Gotland/Destination Gotland.

  b. Inriktningsgaranti

  BUN beslutar att erbjuda en garanti avseende inriktningen ”sjöfart” för maximalt 20 elever på Energiprogrammet ht 2006.

  c. Samarbetsavtal

  BUN godkänner avsiktsförklaringen och uppdrar åt skoldirektören att skyndsamt utarbeta förslag till samarbetsavtal och delegerar till BUNs au att teckna samarbetsavtalet

  d. Programmål

  BUN fastställer programmål för sjöfartsutbildningen enligt framlagt förslag

  e. Presidiets åtgärder

  BUN godkänner presidiets handläggning/beslut samt vidtagna åtgärder.

  Beslutet förklarades omedelbart justerat