BUN § 36

Utskrivet från: http://gotland.se/25709

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-01-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-10

BUN § 36
Delegations- och anmälningsärenden

1.

Inbjudan/Program till ”Ljungby berättarfestival” 16-20/6 2006

2.

Inbjudan/Konferensprogram till ”Inte som vanligt… En konferens om välfärd genom samverkan” i Finspång 30 maj – 1juni 2006. Arrangörer Socsam-försöken i samverkan med SKL .

3.

Inbjudan från Kommunledningskontoret i Linköpings kommun till ”Seminarium kring kommunala friskolor” den 12 maj 2006 i Linköping.

4.

06-03-20

Skrivelse Från Gotlands Montessori Friskola Ek för ang lokalproblem. Dnr BUN 2004/069-61

5.

06-03-20

Kf § 20 Begäran om tilläggsanslag för ombyggnad av Kräklingbo skola. Dnr KS 2005/0570-04, BUN 2005/0049-04

6.

06-03-23

Inbjudan från Regionförbundet i Kalmar län till Presidiekonferens 24 april 2006 Kommunhuset Högsby, Tingssalen.

7.

06-03-28

Utbetalningsmeddelande från Skolverket. Information om utbetalning av statsbidrag för personalförstärkning i förskolan (SFS 2005:23). Dnr BUN 2005/132-02.

8.

06-03-29

Information från Skolverket. Uppföljning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder enligt SFS 2001:161 bidragsåret 2006.

9.

06-03-29

Centrala samverkanskommittén Protokoll 2006-03-29.

10.

06-03-31

Skolverkets Meddelande om utbetalning av statsbidrag enligt SFS 2001:160 och SFS 2001:161. Utbetalningar av statsbidrag mars 2006. Dnr BUN 2006/046-88

11.

06-03-31

Till KS ”Yttrande över Remiss, Energi 2010” Dnr BUN 2006/047-37

12.

06-04-03

Beslutsmeddelande från Myndigheten för Skolutveckling ang Fördelning av bidrag till sommarkurser i naturvetenskap, teknik och design för flickor sommaren 2006. Dnr BUN 2006/053-60.

13.

06-04-03

Inbjudan från Statens offentliga utredningar, Nationell psykiatrisamordning till en seminariedag kring ”Tidiga insatser till barn och unga” den 16 maj 2006 i Stockholm.

14.

06-04-04

Arbetsmiljöverkets Kallelse/Avisering av uppföljningsinspektion på Gråboskolan, 26 juni 2006. Dnr BUN 2006/045-69.

15.

06-04-06

Information från VOK om skolornas besök vid VOK-stugan vintern 2006.

16.

06-04-11

Förfrågan från Riksförbundet Ungdom för Social hälsa ”Vad kan vi göra gemensamt för att förbättra våra barns och ungdomars ökande ohälsa?”. Dnr BUN 2006/001-62.

17.

06-04-18

Kungörelse från Stadsarkitektkontoret ”Detaljplan för del av Visby Länna 1:9 (Jungfruparken), Gotlands kommun”. Dnr BUN 2006/057-21.

18.

06-04-19

Planerings och försörjningschef Freddy Sirlands ”Yttrande avseende förslag till planprogram för Bergbetningen Visby” till Stadsarkitektkontoret. Dnr BUN 2006/049-21.

19.

06-04-24

Analys ang ”Efterfrågan barnomsorg april 2006” från planerings och försörjningsavdelningen. Dnr BUN 2006/074-88

20.

06-04-28

Skolverkets yttrande ang Ansökan om riksrekrytering för Den rörliga bildens språk vid Elfrida Andréegymnasiet, Gotlands kommun. Dnr BUN 2005/147-64

21.

06-04-28

Informationsbrev från Freddy Sirland, planerings och försörjningschef till Rektorer och övriga verksamhetschefer inom BUF ang ”Kostnader vid myndigheters inspektion av verksamheten”. Dnr BUN 2006-/074-04

22.

06-04-28

Skrivelse från Freddy Sirland, planerings och försörjningschef, till TF ang ev ändrade planer för D huset, kvarteret Solrosen (Sävetomten). Dnr BUN 2001/005-29

23.

06-04-28

Beställning av förstudie för eventuella åtgärder vid förskolan Kabyssen, Visby till TF, från Freddy Sirland, planerings och försörjningschef. Dnr BUN 2006/069-61

24.

06-04-28

Beställning av förstudie för åtgärder vid Norrbackaskolan till TF, från Freddy Sirland, planerings och försörjningschef. Dnr BUN 2006/068-62

25.

06-04-28

Beställning för uppförande av staket vid Romaskolan, till TF, från Freddy Sirland, planerings och försörjningschef. Dnr BUN 2006/067-60

26.

06-04-28

Pressinformation ”Sjöfartsutbildningen på Gotland säkras!”.

27.

06-04-29

Donnersgymnasiets ansökan till Skolverket om att får organisera integrerat programnära Individuellt Program på alla tre skolor för de elever som så behöver. Dnr BUN 2006/070-64

28.

06-05-02

Inbjudan från Institutet för informationsteknologi till seminarium om ”Marknadsföring på Internet” den 20 –21 juni 2006 i Stockholm.

29.

06-05-03

Skrivelse från Inger Göthberg kostchef Ang Skollunch för CPGelever vid skolrestaurangerna CPG Hackspetten och Norrbackaskolan. Dnr BUN 2006/068-62

30.

06-05-03

Konferensinbjudan till Förskole Biennalen 2006 ”En lustfylld och lärorik förskola för alla” den 16 – oktober i Norrköping.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN delegerar till BUNs au att avge yttrande angående avslag om riksintag för gymnasieskolans program Den rörliga bilden

    2. Förvaltningens ges i uppdrag att utarbeta förslag till remissvar samt begära utsträckt tid för inlämnade av svar

    3. Delegations- och anmälningsärendena läggs med godkännande till handlingarna