BUN § 37

Utskrivet från: http://gotland.se/25708

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-01-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-10

BUN § 37
Översiktsplan Hela Visby

Arbetet med denna fördjupade översiktsplan har utgått från det överordnande målet om en hållbar utveckling, med dess ekonomiska, sociala och míljöanpassade dimensioner.

Nya samverkansformer har prövats under framtagandet av denna plan för att utveckla det sociala perspektivet i fysiska planering.

Föreliggande förslag till fördjupad översiktsplan är ett samrådsförslag, vilket innebär att kommunen önskar synpunkter på förslagets innehåll. Efter att inkomna synpunkter bearbetats ska planen slutligen antas av kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN delegerar till BUNs au att avge yttrande över Översiktsplan Hela Visby

    2. Förvaltningens ges i uppdrag att utarbeta förslag till remissvar samt begära utsträckt tid för inlämnade av svar