BUN § 38

Utskrivet från: http://gotland.se/25707

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-01-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-10

BUN § 38
Kvalitetsredovisning 2005

Dnr 2006/054-04, 2006/018-04

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ”belysa hur huvudmännens kvalitetsredovisningar uppfyller kraven i förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet”. Uppdraget redovisas i Skolverkets lägesbedömning 2006. För att Skolverket skall kunna fullgöra uppdraget behöver verket ta del av kommunens kvalitetsredovisning för kalenderåret 2005.

Granskningen av kommunernas kvalitetsredovisningar kommer att ske utifrån den ändring som gjordes i förordningen den 15 augusti 2005. Enligt förordningstext anges att

Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem skall årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kommunens kvalitetsredovisning skall omfatta såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Kommuners kvalitetsredovisningar för föregående kalenderår skall vara upprättade senast den 1 maj .”

Utvecklingsavdelningen vid BUF hade sammanställt förslag till kvalitetsredovisning för förskole­verksamhet, grundskola och särskola. Gymnasieavdelningen hade sammanställt gymnasie­skolornas och den kommunala vuxenutbildningens kvalitetsredovisningar i samband med Årsredovisningen för år 2005.

Vid nämndens möte var ett antal rektorer inbjudna för att i grupper med nämndens ledamöter få tillfälle att gå igenom och diskutera ett antal verksamhets- och kvalitetsfrågor.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Kvalitetsredovisningen godkänns.