BUN § 16

Utskrivet från: http://gotland.se/25690

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-06-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-05

BUN § 16
Anhållan om fortsatt förskoleklass och sexårsverksamhet, Karlavagnens Barnträdgård

Dnr 2003/011-63
Stiftelsen Karlavagnens Waldorfförskola har ansökt om tillstånd och godkännande samt om driftbidrag för förskoleklass (6-åringar) och fritidshem för 6-åringar från och med höstterminen 2006 i anslutning till förskolan.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2006-02-27 bl a följande:

…Efter BUF:s tillsyn hösten 2004 framkom att förskolan felaktigt hade barn i åldern för förskoleklass inskrivna i förskolan. Med den lagändring som genomförts omfattas inte barn som är 6 år av placering i förskola. Barn som fyller 6 år skall från höstterminen samma år i stället erbjudas plats i förskoleklass i kombination med skolbarnsomsorg. Skollagen kap. 2 a reglerar möjligheten för enskild verksamhet att bedriva fritidshem och kap. 2 b §§ 6 och 7 reglerar möjligheten för enskild verksamhet att bedriva utbildning motsvarande förskoleklass.

Waldorfförskolan informerades om möjligheten i kap. 2 b §§ 6 och 7 och ansökte därefter om godkännande för drift av förskoleklass i kombination med fritidshem för 6 åringarna i en permanent verksamhet.

Med hänvisning till skollagen, läroplaner och skolverkets uppdrag till kommunerna har skolan i uppgift att bedriva en integrerad pedagogisk verksamhet. Förskoleklass och skolbarnsomsorg är numera en del av skolan och är därmed lokal- och verksamhets­mässigt integrerad med grundskola och fritidshem.

BUN beslutade 2005-02-15 § 10 att Stiftelsen Karlavagnens Waldofförskola enligt skollagen kap 2 b §§ 6 och 7 får bedriva utbildning motsvarande förskoleklass och enskilt fritidshem för barn inskrivna i förskoleklass till och med vårterminen 2006.

Stiftelsen Orionskolan bedriver Waldorfpedagogik och har tillstånd för förskoleklass. Om föräldrarna önskar att barnen skall fortsätta i Waldorfpedagogik efter tiden i förskolan bör en fortsättning kunna genomföras i Orionskolans regi.

Med hänvisning till redovisningen ovan och BUN:s beslut 2005-02-15 § 10 föreslås

att BUN avslår Stiftelsen Karlavagnens Waldorfförskolas ansökan om att får bedriva fortsatt utbildning motsvarande förskoleklass och enskilt fritidshem för barn inskrivna i förskoleklass (6 åringar).

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Framställningen avslås med hänvisning till Planerings- och försörjningschef Freddy Sirlands skrivelse.