BUN § 18

Utskrivet från: http://gotland.se/25688

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-06-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-05

BUN § 18
Motion, arbete för unga vuxna med funktionshinder

KS dnr 2005/0530; BUN dnr 2006/006-60

.

Fullmäktigeledamöterna Brittis Benzler, Luis Barnes, Jennie Andersson, Bodil Rosen­gren, Carina Lindberg, Roland Norbäck och Bengt Viberg har i en motion 2005-12-12 anfört bl a följande:

”Ungdomsarbetslösheten är idag hög, och det är stora ungdomskullar som nu är på väg mot arbetsmarknaden. Ungdomar och unga vuxna med funktionshinder har därför stora svå­righeter att få fotfäste i arbetsliv och samhälle. Arbetsmarknaden för funktionshindrade unga är starkt begränsad, de är ofta hänvisade till praktikperioder genom arbetsför­med­lingens försorg, men dessa leder alltför sällan till arbete.

I kommunens program för handikappfrågor är målet att kommunen ska medverka till att personer med funktionshinder erbjuds arbetstillfällen inom såväl offentlig som privat sektor. För att nå bättre resultat på området krävs ett mer aktivt arbete än idag.

---

Vi yrkar därför att

° Gotlands kommun aktivt arbetar för att öka möjligheterna för unga vuxna med funktionshinder att komma ut på arbetsmarkanden.

° Att en plan görs för detta

° Att medel sätts av centralt för att ge möjlighet att inrätta fler lönebidragsanställningar.

° Att i samverkan med Desideriagymnasiet och IV -Trojaborg erbjuda fler ungdomar praktik, med sikte på senare anställning i kommunen. ”

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till BUN för yttrande. Sådant yttrande skall var KS tillhanda senast 2006-04-19.

---

Skoldirektör Peter Molin anför i förslag till yttrande bl a följande:

”Ungdomar och unga vuxna 20-29 år med funktionshinder har stora svårigheter att få fotfäste i arbetsliv och samhälle. Arbetsmarknaden för ungdomar som lämnar gymnasiesärskolan och individuella programmet utan godkända grundskolebetyg är hänvisade till praktikperioder genom Arbetsförmedlingen och Arbetscentrums försorg, och dessa praktikperioder leder i regel inte till mera varaktiga arbeten. Varje år lämnar 15-20 ungdomar gymnasieskolan med stora svårigheter att etablera sig i arbetsliv och vuxenliv. Under skoltiden bygger eleverna upp sin förmåga att samarbeta, att fungera självständigt på olika arbetsplatser och skaffar sig praktiska kunskaper inom olika områden.

Trots en väl fungerande samverkan med Arbetsförmedling och Kommunens Arbetscentrum är det stora svårigheter att hitta vägarna ut i samhället för dessa ungdomar. Motionen föreslår åtgärder som ger verktyg för att samordna utbildning med arbetsliv och framtida vuxenliv. En individuell planering för varje ungdom som leder till arbetsliv och ett rikt samhällsliv kommer att kunna göras….”

I förslaget till yttrande redovisas även hur den praktiska hanteringen kan gå till inom förvaltningen.

Skoldirektör Peter Molin föreslår att BUN tillstyrker motionen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Skoldirektör Peter Molins förslag till yttrande antas som BUNs svar på motionen