BUN § 21

Utskrivet från: http://gotland.se/25685

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-06-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-05

BUN § 21
Gymnasieskolans sjöfartsutbildning

Dnr 2006/035-64

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2006-03-01 bl a följande:

”För tillfället köper kommunen den fartygsförlagda utbildningen av ett utbildningsbolag som i sin tur hyr Gunfjaun av ett rederi. Avtalet är uppsagt och löper ut 31december år 2006. Inriktningen för det senaste årets arbete har varit att hitta en eller flera samarbetspartners som kan dela på ett skolfartyg (som nödvändigtvis inte behöver vara Gunfjaun…)”

I den uppkomna situationen ser gymnasiechefen 2 alternativ:

1. Att avveckla utbildningen och hänvisa kommande elever till de skolor med riksintag som kommer att etableras.

2. Att ansöka om riksintag t.ex. i samarbete med Gotlandsbolaget

---

Gy/vux-utskottet beslöt vid sitt sammanträde 2006-03-08 att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen av fartygsutbildningen utifrån arbetsutskottets diskussion och redovisa konkreta förslag till beslut inför den slutliga intagningen lå 2006-07 (Gy/vux § 2006/2).

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2006-03-08 bl a följande:

Bakgrund

Programmet erbjuder 22 platser och 25 elever (varav 12 är obehöriga) har sökt programmet i första hand. 17 elever är intagna på sina förstahandsval (av samtliga intagna är 8 obehöriga).

Programmet erbjuder i dag inriktningarna sjöfart och vvs. Sjöfartsinriktningen har 15 platser och av de elever som nu går årskurs 1 har 9 valt sjöfartsinriktningen (2 färre än 2005). Inriktningen mot vvs har 8 platser och 12 sökande.

Förslag sjöfartsinriktningen

För sjöfartsinriktningen föreslås ingen intagning till inriktningen fr.o.m. hösten 2006. Beslutet innebär att:

- Elever som söker årskurs 1 till hösten 2006 och vill gå sjöfartsinriktningen erbjuds utbildningen i kommun som Gotlands kommun upprättat samverkansavtal med

- Elever läsåret 2005/2006 går årskurs 1 på Energiprogrammet erbjuds sjöfartsinriktningen i kommun som Gotlands kommun upprättat samverkansavtal med

I båda fallen finns för intresserade elever möjligheten att söka annan kommun där utbildningen bedrivs.

Förslag att erbjuda inriktningen Drift och underhåll

För Energiprogrammet föreslås att inriktningen Drift och underhåll (med profilering mot fastighetsteknik) erbjuds fr o m hösten 2006. Syftet är bl a att

- Skapa alternativ för elever som inte vill gå sjöfartsinriktningen när den erbjuds av annan kommun

- Erbjuda elever som inte får plats på vvs ett alternativ

- Erbjuda en inriktning som är lämplig för ett programinriktat individuellt program (Priv)

En konsekvens av detta och för att frigöra utrymmen för fler elever som söker sig till inriktningen elinstallation (hårt tryck) undersöker rektor möjligheterna att förlägga hela energiprogrammet till andra lokaler. En sådan lösning kommer att innebära en icke budgeterad lokalkostnad 2006.”

Gymnasiechefen Alf Nilsson föreslår BUN besluta att inte erbjuda sjöfartsinriktningen vid EN-programmet fr o m hösten 2006, samt att erbjuda inriktningen Drift- och underhåll fr o m hösten 2006.

Arbetsutskottet hade vid sammanträdet 2006-03-15—16 föreslagit att BUN skall besluta att inte erbjuda sjöfartsinriktningen vid EN-programmet fr o m hösten 2006, samt att erbjuda inriktningen Drift- och underhåll fr o m hösten 2006 (Au § 2006/22).

Efter arbetsutskottets beslut hade BUNs ordf, skoldirektören samt rektor Bengt Larsson haft en överläggning med elever och föräldrar vid Sjöfartsutbildningen. Rederi AB Gotland hade på morgonen 2006-04-05 begärt en överläggning kring ett ev samarbete kring den aktuella utbildningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. Skoldirektören ges i uppdrag att skyndsamt diskutera eventuell samverkan med Rederi AB Gotland om sjöfartsinriktningen vid Energiprogrammet, CPG.

  2. Presidiet ges delegation att besluta enligt arbetsutskottets förslag (Au § 22), om samverkan med Rederi AB Gotland inte bedöms möjlig.

  3. Om utbildningen inte kan anordnas på Gotland erbjuds de elever som läsåret 2005/06 går åk 1 i Visby och genomför år 2 och 3 av utbildningen i Karlskrona ett extra ekonomiskt stöd som innebär:

  - Fri och direktansluten transport mellan Kalmar och Karlskrona (ToR) i anslutning till gemensamma hemresor (Länstrafiken trafikerar O-hamn -Kalmar)

  - Fria hemresor 2 ggr i månaden

  - 600 kr i extra inackorderingsbidrag.