2006-05-30, §§ 143-180

Utskrivet från: http://gotland.se/25454
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2006-05-30

Register

Regionstyrelsen 2006-05-30
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.30
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s),1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Eric Martell (s), tjg ersättare
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersättare
Håkan Onsjö (m), tjg ersättare
Heidi Plisch (mp), tjg ersättare
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Leif Dahlby (s)
Gösta Hult (c)
Stefan Nypelius (c)
Bodil Rosengren (v)


Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog, teknisk direktör, del av smtr


Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2006-06-12
Datum för anslags nedtagande: 2006-07-04