TN § 94 Förslag till vattenskyddsområde för Tingstäde ytvattentäkt och Tingstäde grundvattentäkt

Utskrivet från: http://gotland.se/25234
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
2006-04-26
Dnr TN 2005/0360 34

TN § 94
Förslag till vattenskyddsområde för Tingstäde ytvattentäkt och Tingstäde grundvattentäkt

Tekniska förvaltningen 2006-04-03
Au § 88

Tekniska nämnden gav 2003-03-26 tekniska förvaltningen i uppdrag att fullfölja handläggningen inför ett fastställande av vattenskyddsområde för Tingstäde ytvattentäkt och Tingstäde grundvattentäkt med tillhörande föreskrifter i kommunfullmäktige. TN § 73/03

Sakägarna delgavs förslag till skyddsföreskrifter i juli 2004 genom delgivning genom kungörelse i Gotlandspressen och förelades då att inkomma med yttrande inom bestämd tid. TN § 181/04

Med ledning av inkomna yttranden, synpunkter framförda vid ett av förvaltningen ordnat informationsmöte och efter samrådsmöte med länsstyrelsen fann förvaltningen skäl till att revidera förslaget till skyddsplan och skyddsföreskrifter för Tingstäde ytvattentäkt och Tingstäde grundvattentäkt. Revideringen omfattade en bättre anpassning till vattendelaren, innebärande en minskning av området i söder och en utökning av skyddsområdet österut samt förändringar av texten i planen och i föreskrifterna.

Enligt kommunjuristen medförde utökningen av skyddsområdet med nya fastigheter att ny delgivning måste ske. Tekniska nämnden beslutade enligt TN §16/05 att så skulle ske och delgivningen verkställdes genom kungörelse och utskick till fastighetsägarna.

Synpunkter inkom då från 3 fastighetsägare varvid vissa sakfel korrigerades.

Därutöver hade Cementa inkommit med synpunkter. Den utvidgning av skyddsområdet som föreslagits österut omfattar del av det område som Cementa i framtiden har för avsikt att utnyttja som stentäkt. Efter ett antal möten med Cementas representant enades man om förslag till reviderad text , vilket innebär att kalkbrytning får ske till de nivåer som länsstyrelsen eller motsvarande myndighet kan komma att fastställa med beaktande av vattenskyddet.

Tekniska förvaltningen hade sedan enligt regelverket begärt in yttrande från SGU och Fiskeriverket. Fiskeriverket avstod från att yttra sig och SGU inkom med synpunkter , vilka har redovisats för tekniska nämnden. Vissa mindre justeringar av texten i skyddsföreskrifterna vidtogs.

Därefter har tekniska nämnden enligt beslut TN § 234/05 remitterat förslaget till Miljö och hälsoskyddsnämnden, Byggnadsnämnden . Länsstyrelsen och Försvarsmakten för yttrande. Inkomna synpunkter med kommentarer av tekniska förvaltningen redovisas i enlighet med bilaga A.

Det ursprungliga förslaget har nu hanterats genom informationsmöte, kungörelser och lagenliga remisser och reviderats där så ansetts riktigt.
i enlighet med bilaga B.

Tekniska förvaltningen anser att handläggningen av ärendet nu framskridit så långt att förslaget kan tillställas kommunfullmäktige för fastställelse och kungörelse.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden för beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

  • Att inkomna synpunkter från senaste remissomgången beaktas enligt förvaltningens förslag enligt bilaga A. Nämndens beslut i detta hänseende bör delges dessa remissinstanser.
  • Att Skyddsplan för Tingstäde Träsk ytvattentäkt och Tingstäde grundvattentäkt med angivet vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter enligt förvaltningens bifogade förslag, överlämnas till kommunstyrelsen för fastställelse av kommunfullmäktige.

_____

Tekniska nämndens beslut

  • Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF driftavd
Kommunstyrelsen/KF + handl
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden
Länsstyrelsen
Försvarsmakten

Register