§ 112 Planprogram för Bergbetningen. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/25071
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 112
Planprogram för Bergbetningen. Samråd

AU § 92
- Förslag till planprogram 2006-01-30
- Ledningskontoret 2006-03-21
Stadsarkitektkontoret har för samråd överlämnat förslag till planprogram för Bergbetningen i Visby som ska ange önskad utveckling av området. Programmet kommer att ligga till grund för kommande detaljplanering och bygglovhantering. Förslaget innebär bl.a. en förtätning av området med bl.a. ett 40-tal nya villatomter (norra delen) och lika många kedje- eller radhus (södra delen).

Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska avstå från yttrande. Avsikten är att fånga upp intresset hos fastighetsägarna för den föreslagna utvecklingen av området. Huvuddelen av fastigheterna är i privat ägo och deras intresse för före­slagen utveckling bör avvaktas, innan man tar ställning till fortsatt planering. Avsaknaden av genomförandebeskrivning gör att kommu­nens åtagande inte kan bedömas.

Kommunstyrelsens beslut

  • Kommunstyrelsen avstår från yttrande.
  • Register