§ 113 Detaljplan för del av Rute Sudergårde 1:8 m.fl. Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/25070
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 113
Detaljplan för del av Rute Sudergårde 1:8 m.fl. Utställning

AU § 93
- Byggnadsnämnden, förslag detaljplan 2006-02-08
- Ledningskontoret, granskningsPM 2006-03-23
Byggnadsnämnden har för granskning ställt ut förslag till detaljplan för Rute Sudergarde 1:8 m.fl; ett ca 17,5 ha ( mark- och vattenyta ) stort område vid hamnen i Valleviken. Planen ska göra det möjligt att utveckla den befintliga verksamheten inom turistnäringen och avstycka 27 tomter för bostads­bebyggelse. Dessa ligger i områdets västra del och bildar i norr en fortsätt­ning på nuvarande bebyggelse. Nordost om den gamla kontors­bygg­naden i hamnen avsätts ett område för uthyrningsstugor. Strandskyddet och naturreservatet föreslås upphävas inom vissa delar av planområdet. Exploatören står för det ekonomiska och tekniska genom­förandet av planen. Kommunen svarar för utbyggnad av VA.

Området i hamnen ligger inom ett redan ianspråktaget strandskyddsområde. Någon påtaglig skada på riksintresset för fri­luftsliv bedöms inte uppkomma. Eftersom plan­förslaget sammantaget innebär en utveckling av orten och det lokala näringslivet bedöms miljöbalkens bestämmelser om kustnära fritidsbebyggelse inte utgöra något hinder.

Ledningskontoret har noterat sina synpunkter i gransknings-PM.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.
  • Register