§ 114 Detaljplan Sanda Lekarve 1:44 – 1:47. Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/25069
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 114
Detaljplan Sanda Lekarve 1:44 – 1:47. Utställning

AU § 94
- Byggnadsnämnden, detaljplan 2006-01-30
- Ledningskontoret, gransknings-PM 2006-03-23
Byggnadsnämnden har för granskning ställt ut förslag till detaljplan för ett område strax söder om Västergarn som består av fastigheterna Lekarve 1:44 – 1:47. Området avser 22 tomter ( mellan 1800 och 3300 kvm stora ) för småhusbebyggelse. Byggnaderna ska anslutas till det kommunala va-nätet och utbyggda ledningar är förutsättning för bygglov. Samrådet har föranlett smärre förändringar av plan­förslaget.

Ledningskontoret har noterat sina synpunkter i gransknings-PM.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.
  • Register