§ 115 Försäljning av fastigheterna Annexet 1, 2 och 3, Rådhuset 6 och 7, Laboratorn 10, samt S:ta Katarina 6

Utskrivet från: http://gotland.se/25068
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 115
Försäljning av fastigheterna Annexet 1, 2 och 3, Rådhuset 6 och 7, Laboratorn 10, samt S:ta Katarina 6

AU § 95
KS2006/0201-25
- (Kommunstyrelsen 2006-01-19, 16)
- Tekniska förvaltningen 2006-03-28
- Ledningskontoret 2006-04-03
Kommunstyrelsen fastställde i januari inriktningen för den fortsatta plane­ringen av utlokaliseringen av kommunens förvalt­ning­ar till Visborgs slätt. Tekniska förvaltningen har framlagt förslag till köpe- och hyresavtal med Peab, enligt vilket kommunen säljer fastigheterna i S:t Hanskvarteren för 46 mnkr. 1 januari 2007 tillträder Peab fastigheterna och kommunen förhyr dem fram till utflyttningen, som sker i etapper. Försäljningen är förknip­pad med vissa villkor, bl.a. att kommunen beslutar fullfölja omlokali­seringen av förvaltningarna.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget. Kontorets bedömning baseras på den värdering som 2002 gjordes av fastigheten Annexet 1-3, en nyligen genomförd större fastighetsförsäljning i Visby och fastigheternas framtida användning.

Yrkande :

 • Eva Nypelius (c) yrkade, med instämmande av Lena Celion (m), i första hand att ärendet skulle återremitteras och i andra hand att fastigheterna skulle säljas genom mäklare.

 • Ordföranden Jan Lundgren (s) tillstyrkte ledningskontorets förslag.

  Ordföranden ställde proposition på frågan om ärendet skulle återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och förklarade sig anse att kommunstyrelsen beslutat avgöra det idag. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för att ärendet ska avgöras idag och NEJ för att det ska återremitteras. 9 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Eric Martell (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Leif Dahlby (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Heidi Plisch (mp) och ordföranden Jan Lundgren (s). 6 ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Lena Celion (m), Bror Lindahl (fp) och Gustaf Hoffstedt (m).

  Ordföranden ställde därefter proposition på ledningskontorets förslag och Eva Nypelius’ andrahandsyrkande och förklarade sig anse att ledningskontorets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för ledningskontorets förslag och NEJ för Eva Nypelius’ yrkande.

  9 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Eric Martell (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Leif Dahlby (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Heidi Plisch (mp) och ordföranden Jan Lundgren (s). 6 ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Lena Celion (m), Bror Lindahl (fp) och Gustaf Hoffstedt (m). Kommunstyrelsen hade således beslutat i enlighet med ledningskontorets förslag.

   

  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Fastigheterna Visby Annexet 1, 2 och 3, Rådhuset 6 och 7, Laboratorn 10, samt S:ta Katarina 6 säljs till Peab Bostad AB för en köpeskilling på 46 mnkr och på de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpe- och hyresavtal.

  Reservation : Mot beslutet reserverade sig Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobs­son (c), Barbro Ronsten (c), Lena Celion (m), Bror Lindahl (fp) och Gustaf Hoff­stedt (m).

 • Register