§ 116 Remiss. Prövningen av vindkraftverk

Utskrivet från: http://gotland.se/25067
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 116
Remiss. Prövningen av vindkraftverk

AU § 97
KS2006/0102-37
- Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2006-02-24
- Byggnadsnämnden, arbetsutskottet 2006-03-22, § 151
- Miljö- och hälsoskyddskontoret tjänsteutlåtande
- Ledningskontoret 2006-03-24
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att framföra synpunkter på en inom departementet utarbetad beredningspromemoria om gränsdragningen mellan anmälningsplikt och tillståndsplikt för vindkraftverk. Bakgrunden är den översyn av förordning ( 1998:899 ) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, som pågår och, om tidsplaneringen håller, skulle kunna träda i kraft i början av 2007. Underlag i det arbetet är rapport från Naturvårdsverket och synpunkter under remissbehandlingen av den.

Gällande regler : 1 augusti 2005 ändrades miljöbalken och den tillståndsgivning för gruppstationer för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat med sammanlagd uteffekt av minst 10 MW som tidigare åvilat regeringen överfördes till Miljödomstolen * Länsstyrelsen lämnar tillstånd för övrig gruppstation eller enstaka verk av mer än 1 MW. För mindre verk (mellan 125 kW och under 1 MW) krävs enbart anmälan till den kommunala nämnden (miljö- och hälsoskyddsnämnden). Prövningsnivåerna betecknas A, B respektive C. (* Om kommunfullmäktige i en kommun begär det ska dock regeringen pröva en gruppstation med en effektstyrka på minst 10 MW).

Naturvårdsverket ifrågasätter tillståndsplikten men kommer fram till att den inte helt kan tas bort och har därför föreslagit att endast tillstånd för havsbaserade verk (minst 1 MW) ska behandlas av miljödomstolen och att tillstånd för verk (gruppstation) på minst 10 MW ska överföras till länsstyrelsen. I övrigt ska uppförandet enbart anmälas – för uteffekter 125 kW och 10 MW – och då till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Motiven är att vindkraft är en miljövänlig energikälla för vilken ett betydande utbyggnadstryck väntas under de närmaste åren. Miljöpåverkan är i huvudsak lokal; vindkraften kan ha inverkan på landskapsbild och andra estetiska värden men leder inte till samma lång­siktiga ingrepp som t.ex. gruvor eller andra täkter. Kommunerna – miljönämnderna– anses bäst lämpade att hantera konflikter när det gäller mindre verk. Blir det fråga om betydande miljöpåverkan i ett enskilt fall kan miljönämnden förelägga tillståndsplikt. Naturvårdsverket framhåller också att bygglov krävs enligt plan- och bygglagen.

Konsekvensen av den ändrade gränsdragningen mellan tillstånds- och anmälnings­plikt blir att miljökonsekvensbeskrivning inte krävs för anmälningspliktiga verk. Regeringen skulle emellertid kunna utfärda föreskrifter om att så ska ske. Kretsen taleberättigade minskar vid anmälningsplikt; sålunda får Naturvårdsverket och miljöorganisationer inte möjlighet att överklaga.

Under beredningen i regeringskansliet har ifrågasatts om inte gränsen mellan till­stånds- och anmälningsplikt skulle kunna inträda vid mellan 10 och 25 MW. Gränsen för anmälan (1 MW) vill regeringskansliet definitivt höja och anser att en höjning till 10 MW går att motivera. Skälet till detta är bl.a. den snabba utveck­lingen av turbinstorlek, som t.ex. kan innebära att redan fyra verk har en samman­lagd uteffekt på 12-20 MW. En annan fråga är prövningen av vindkraftverk i områden av riksintresse. Flera länsstyrelser anser att även mindre verk i dylika områden borde prövas av länsstyrelsen.

Ledningskontoret har utarbetat förslag till yttrande, som bl.a. innebär att den undre gränsen för anmälningsplikt bör sättas vid 1 MW ( nu 125 kW ). Har lokaliseringen föregåtts av översiktsplanering ifrågasätts behovet av gräns för prövningsplikt, men om det ska finnas bör den höjas till 25 MW. Finns inte stöd i översikts- eller detaljplan bör gränsen för tillståndsprövning sättas vid 10 MW. Föreslagna prövningsmyndig­heter tillstyrks. Inga särskilda regler bör gälla vid prövning inom områden med riksintressen enligt miljöbalken medan det endast bör krävas anmälan inom område med riksintresse för vindkraft, förutsatt att detaljplan finns.

Yrkande :

 • Per-Olof Jacobsson (c) yrkade att Gotlands kommun inte skulle villkora gränsen för tillståndprövning med förekomsten av översikts- m.fl. planer och att gränsen för tillståndsprövning inte skulle sättas lägre än 25 MW. Förslaget till yttrande skulle därför ändras i berörda avseenden.
 • Ordföranden Jan Lundgren (s) tillstyrkte yrkandet.
 • Bror Lindahl (fp) ansåg att inga ändringar skulle vidtas i nu gällande regelverk och att Gotlands kommun därför i yttrande skulle avstyrka förslaget.

  Ordföranden ställde proposition på Per-Olof Jacobssons och Bror Lindahls yrkanden och förklarade sig anse att Per-Olof Jacobssons förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för Per-Olof Jacobssons yrkande. NEJ för Bror Lindahls yrkande. 14 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Eric Martell (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Leif Dahlby (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Heidi Plisch (mp), Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Lena Celion (m), Gustaf Hoffstedt (m) och ordföranden Jan Lundgren (s). 1 ledamot, Bror Lindahl (fp), röstade nej.

  Kommun­styrelsen hade således beslutat avge yttrande i överensstämmelse med Per-Olof Jacobssons förslag.

  Kommunstyrelsens beslut

 • Yttrande avges i överensstämmelse med det upprättade förslaget med de ändringarna att Gotlands kommun förespråkar att gränsen för tillstånds­prövning inte ska sättas lägre än 25 MW och att gränsen för tillståndprövning ska inte villkoras med förekomsten av översikts- m.fl. planer.

  Reservation : Bror Lindahl (fp) reserverade sig mot beslutet med följande motivering: ”Jag anser att den viktigaste frågan när det gäller vindkraftsetablering är lokaliseringsprövningen. Det är alltid viktigt att pröva noga flera alternativa markområden för att få ett optimalt markutnyttjande när det gäller energiproduk­tion och inverkan på människors hälsa och miljö. Därför måste alltid stor hänsyn tas till boende- och kulturmiljö, landskapsbild, naturvård, buller och skuggor m.m. Jag anser därför att nuvarande bestämmelser om tillståndsplikt inte ska ändras.

 • Register