§ 117 Remiss. ”På den assistansberättigades uppdrag” SOU 2005:100

Utskrivet från: http://gotland.se/25066
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 117
Remiss. ”På den assistansberättigades uppdrag” SOU 2005:100

AU § 98
KS2006/0016-10
- Socialdepartementet 2006-01-09
- Social- och omsorgsnämnden 2006-03-20
Socialdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på Assistans­kommitténs delbetänkande ”På den assistansberättigades uppdrag” ( SOU 2005:100 ).

Kommittén ska göra en bred översyn av personlig assistans för vissa personer med funktionshinder. Detta första delbetänkande handlar främst om kraven på dem som anordnar personlig assistans. Senare kommer frågor som behovs­bedöm­ning, personkrets, kostnadsutveckling m.m. att tas upp. Kommitténs förslag innebär att kontrollen av vad assistansersättningen används till skärps. Krav på tillstånd från länsstyrelsen införs för företag och kooperativ som utför personlig assistans. Länssty­relsen ska utöva tillsyn över alla assistansanordnare. Förutsättningarna för assistansen ska regleras i ett (obligatoriskt) avtal mellan den assistansberättigade och dennes anord­nare. Ersättning för person­lig assistans ska inte kunna användas till andra kostnader. Regle­ringen av detta ska gälla oavsett det är stat eller kommun som betalar ut ersättningen. (De föreskrif­ter som regeringen föreslås få utfärda kommer dock bara att gälla den statliga ersätt­ning­en). Minst 85% av utbetald assistans­ersättning ska användas till lönekostnader (lön och lönebikostnader) för personliga assi­stenter, eller betalas tillbaka. Anm: Kommunstyrelsen har tidigare yttrat sig över Riksförsäkringsverkets förslag till reglering av vilka kostnader som ska ingå i den statliga assistansersättningen (§ 119/2005-04-21).

Social- och omsorgsnämnden har yttrat sig över betänkandet. I den beredningen har led­nings­kontoret medverkat. Ersättningen : Kommitténs förslag löser inte problemet med extra kost­nader, som kommunen kan få, t.ex. för personal som anställs för samman­häng­ande tid fast insatserna är spridda över dygnet eller dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl. Det dubbla huvud­mannaskapet är i sig en faktor som medför kostnader för administration. Konsekven­serna av den nya arbetstidslagen måste klargöras och kommu­nerna kompenseras för ev. mer­kostnader. Tillsynen : Förslaget till­styrks. Tillstånd bör förenas med krav på utbildning m.m. men även krav på att anordnaren svarar för kontinuitet – t.ex. dygnet-runt-assistans för att undvika att kommunen måste täcka upp. Förslaget om skriftliga avtal till­styrks. Behovet av ökad och förbättrad upp­följning och kontroll vidimeras. Förslaget om en preciserad löne­nivå avstyrks; utgångs­punkten ska vara centrala överenskom­melser. För övrigt anser social- och omsorgs­nämnden att staten ska finansiera kostnaderna för LSS och LASS.

Kommunstyrelsens beslut

  • Som remissvar avges de synpunkter som social- och omsorgsnämnden och ledningskontoret framfört.
  • Register