§ 119 Samverkan mellan medicintekniska företag och medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård

Utskrivet från: http://gotland.se/25064
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 119
Samverkan mellan medicintekniska företag och medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård

AU § 100
KS2005/0453-90
- Sveriges Kommuner och Landsting (2005-10-07, A 05:63) 2005-10-18, cirkulär 2005:92
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2005-11-21, § 382
- Ledningskontoret 2006-03-09
Sveriges Kommuner och Landsting har träffat överenskommelse med Sjukvårdens Leverantörsförening och Svensk Instrument & Diagnostikaförening om sam­verkansformer mellan medarbetare inom hälso- och sjukvården och medicin­tekniska företag och rekommenderar att huvudmännen tillämpar den. Senare kommer den att kompletteras med ett dokument om tolkning och tillämpning. Överenskommelsen avses bilda samma ”etiska plattform” för samverkan som den som gäller för samv­­erkan inom läkemedelsområdet ( kommunfullmäktige 2004-12-13, § 219 ).

Överenskommelsen är en slags ”uppförandekod” och gäller alla medarbetare och inne­håller bl.a. förhållningssätt om information och utbildning från företag (t.ex. var och när den ska förläggas, upplägget – inga sociala aktiviteter - samt finansiering av kostna­derna), sponsring och stipendier. Även situationer när medarbetare tillika har uppdrag hos företaget regleras.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker att överenskommelsen ska tillämpas. Ledningskontoret föreslår att den ska antas och tillämpas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Sjuk­vårdens Leverantörsförening och Svensk Instrument & Diagnostika­förening om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården antas och ska tillämpas i Gotlands kommun
  • Register