§ 120 Rekommendation om samverkan på biobanksområdet

Utskrivet från: http://gotland.se/25063
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 120
Rekommendation om samverkan på biobanksområdet

AU § 101
KS2006/0012-10
- Sveriges Kommuner och Landsting 2005-12-09
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-03-06
- Ledningskontoret 2006-03-21
Sveriges Kommuner och Landsting har rekommenderat huvudmännen att anta dels huvudöverenskommelse om forskningens tillgång till prov och person­uppgifter från hälso- och sjukvården, dels överenskommelse om utformning av avtal mellan huvud­man och företag om hantering av de prov som landstingets personal tar vid klinisk läkemedels­prövning. Huvudöverenskommelsen har träffats med universitets­sjuk­husen och överenskommelsen om avtalsutformning med Läkemedels­industri­föreningen (LIF).

Biobank är en samling biologiskt material från människa som ordnas och bevaras tills vidare eller för en bestämd tid. En särskild lag (2002:297) reglerar hur sådant material får samlas in, förvaras och användas för vissa ändamål. Lagens tillkomst motiverades bl.a. av utvecklingen inom den bio­medicin­ska forskningen och gentekniken, som ökat intresset för det humanbiologiska material som förvaras inom hälso- och sjukvården. Förbundet förespråkar en genomgripande översyn av lagen, som visat sig svår att tolka och tillämpa. Regeringens bedömning, att lagen inte skulle medföra ökade kostnader för huvudmännen, har visat sig felaktig. Förbundet räknar med betydande belopp även vid en försiktig bedömning: Bakgrunden till överenskom­melsen med univer­siteten sägs vara den komplicerade rätts­liga regleringen av biobanksprover och patient­anknuten information om proverna. Som bakgrund redogör förbundet mycket kort­fattat för sitt projekt om biobanker i vilket landstingsdirektörerna har en aktiv roll. Projektet bör läggas ner och ersättas med ett nytt nationellt organ för samverkan och samordning på biobanks­området.

Överenskommelsen med universiteten omfattar alla fall då prov och person­uppgifter tagna inom hälso- och sjukvården görs tillgängliga för forskningsprojekt som initierats av univer­sitet. Det kan gälla befintligt material men också provtag­ning och analys för speci­fika forskningsprojekt. Överenskommelsen klargör över­siktligt vad huvudmannen tar på sig och vad berört universitet ska göra. Den ska ligga till grund för avtal som berörd huvudman och universitet träffar om specifikt forskningsprojekt. Huvudmannen svarar för inhämtande av samtycke av enskilda.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillstyrkt godkännande. Ledningskontoret före­slår att rekommendationen antas.

Kommunstyrelsens beslut

  • De båda överenskommelserna antas.
  • Register