§ 121 Rekommendation om samordnad vaccinupphandling

Utskrivet från: http://gotland.se/25062
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 121
Rekommendation om samordnad vaccinupphandling

AU § 102 KS2006/0013-10 - Sveriges Kommuner och Landsting 2005-12-09 A 05:80 - Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-03-06, § 422 - Ledningskontoret 2006-03-31
Som ett led i arbetet för att höja beredskapen inför en pandemisk fågelinfluensa har Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderat huvudmännen att via Stockholms läns landsting samordna sin upphandling av vaccin vid normalår och fågelinfluensapandemi. Sverige skulle därmed bli en kraftfullare aktör. Arrange­manget är inte helt fritt från praktiska problem men arbetet har inletts.

Enligt Socialstyrelsen är vaccinering av hela befolkningen det enda långsiktigt effektiva sättet att bekämpa en pandemisk spridning av fågelinfluensa. Från upptäckten av pandemiviruset till det att vaccin kan produceras beräknas det ta minst sex månader till det att vaccinet kan finnas tillgängligt för allmänheten. För att få fullgott skydd behöver varje person vaccineras två gånger. Vaccin kan bara produceras i tillgängliga fabriker och ingen sådan finns i Norden. I avvaktan på att pågående utredning om möjligheterna att upprätta en fabrik tillsammans med de övriga nordiska länderna är samordnad upp­handling en av de åtgärder som krävs för att på kort sikt säkerställa vaccintillgången. Sveriges Kommuner och Lands­ting beskriver också de beredskapsåtgärder som vidtagits inför en pandemisk spridning av fågelinfluensa.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker rekommendationen.

Ledningskontoret föreslår att rekommendationen antas.

Kommunstyrelsens beslut

  • Rekommendationen antas.
  • Register