§ 122 Motioner och medborgarförslag om beräkning av tomträttsavgäld m.m.

Utskrivet från: http://gotland.se/25061
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 122
Motioner och medborgarförslag om beräkning av tomträttsavgäld m.m.

AU § 103
KS2005/0435, 0439 och 0476-25
- Motion 2005-10-24- Motion 2005-10-21
- Medborgarförslag 2005-11-22
- Tekniska nämnden 2006-01-25, § 11
- Ledningskontoret 2006-03-22
Pär Stenegärd (c) och Eva Gahnström (c) har i motion hemställt dels att beräk­nings­grunden för tomträttsavgälden ska ändras i för tomträttshavaren gynnsam riktning, t.ex. ett fast pris per kvm som indexuppräknas. De har också föreslagit att tomträtter ska få friköpas till ett lägre pris ( anm: än vad som då var fallet ); t.ex. 50% i stället för 80% av marknadsvärdet.

Staffan Bergwall (m) har i motion också föreslagit att grunderna för beräkning tomträttsavgälden ska ändras, att den ska räknas upp varje år i stället för efter 20 år, samt att avgälden ska indexregleras och taxeringsvärdet inte användas som beräknings­underlag.

Elis Nilsson och Åke Dansell har i medborgarförslag föreslagit att både beräk­nings­grunden för tomträttsavgälden och friköp av tomträtten ska ändras och beräknas på de avtal som träffades 1987 och räknas upp med kostnadsprisindex.

Kommunfullmäktige beslöt i februari 2006 (§ 2) att ändra regeln för det pris som ska sättas för friköp av tomträtter för småhus. Priset motsvarar numer 40% av det marknadsvärde som räknas fram med utgångspunkt i gällande taxeringsvärde. År 2003 hade reglerna för beräkning av tomträttsavgäld och friköp av tomträtt ändrats från att ha varit oförändrade sedan 1991 (kommunfullmäktige § 144).

Tekniska nämnden har avstyrkt förslagen om ändring av beräkningen av tomträtts­avgälden; de skulle, enligt nämnden, åtminstone i Visby, innebära avgälder i samma storleksordning som med gällande bestämmelser. Förslaget om årlig upp­räkning avstyrks med hänvisning till gällande författning. Förslagen om ändring av bestämmelserna om friköp föreslås besvarade genom hänvisning till den änd­ring som kommunfullmäktige nyligen vidtagit.

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämndens förslag tillstyrks.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Förslagen om ändrade regler för friköp av tomträtter för småhus anses besvarade med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut § 2/2006.

  • Förslagen om ändrad grund för beräkning av tomträttsavgälden avslås.
  • Register