§ 123 Medborgarförslag och motion: Ungdomars villkor och livssituation

Utskrivet från: http://gotland.se/25060
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 123
Medborgarförslag och motion: Ungdomars villkor och livssituation

AU § 104
KS2005/0316-85 KS2005/0432-10
- Medborgarförslag ink. 2005-06-23 och Motion 2005-10-24
- Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-14, § 74
- Konsult- och servicekontoret, Arbetscentrum, 2005-09-27
- Social- och omsorgsnämnden 2005-10-19, § 92
- Ledningskontoret 2006-03-22
Medborgarförslag : Erik Kärrbrink, Johnny Lundgren, Therése Linder, Anna Bouras och Eliot Entin, som alla arbetar med ungdomar mellan 18 och 25 år, har i medborgarförslag uttryckt oro för ungdomars livssituation, bl.a. mot bakgrund av självmords­statistiken 1997-2002. De föreslår att statistiken kompletteras för åren därefter. Kommunen föreslås också tillsätta en grupp som ”ser särskilt på ung­domars” livskvalitet och får till uppgift att utarbeta förslag till åtgärder för att för­bättra livssituationen för ungdomar. Förutom ungdomar ska i gruppen också ingå representanter för statliga och kommunala myndigheter som arbetar med ung­domar.

Remissinstanserna – barn- och utbildningsnämnden, konsult- och servicekontoret och social- och omsorgsnämnden – tillstyrker förslaget, även om barn- och utbild­ningsnämndens ställningstagande är mer principiellt. Samtliga nämnder ger sin syn på problemet. Social- och omsorgsnämnden anser att förutsättningarna för att ge den enskilde ”god livskvalitet” är ett samhällsintresse. Utredningen ska, enligt nämnden, bedrivas av ledningskontoret, d.v.s. kommunstyrelsen, och omfatta såväl kommunal som statlig verksamhet, vara tydligt avgränsat och avse ”utbild­ning, arbete, fritid, bostad och hälso- och sjukvård”.

Motion : Elias Özyurt Eldenblom har i motion yrkat att ungdomars villkor på Gotland ska kartläggas och analyseras för att kommunens ungdomspolitik ska kunna utvecklas och förändras. Bakgrunden är bl.a. rapporter om tilltagande ohälsa hos unga människor.

Ledningskontoret ger några summariska statistiska uppgifter, samt redogör för kommunens egna principiella ställningstaganden avs. ungdomar, skollagens krav, pågående projekt, utredningar och samverkansformer. Perspektivet är framför allt att avgränsa den aktuella gruppen åldersmässigt. Även statliga insatser kommen­teras. Kontoret anser att det inom kommunen behövs en gemensam bild av unga vuxnas villkor och en samordnad planering.

Bedömningen är att åldersgruppen ska avgränsas till 20-25 åringar. Möjligheterna att samordna verksamheter med utgångspunkt i de båda förslagen bör prövas. Samordningen skulle kunna vara organisatorisk eller samverkande – genom arbetsformer och processer. Ledningskontoret föreslår därför att förslagen bifalls på så sätt, att den av kommunstyrelsen tillsatta utredningen om en samlad organi­sation för vuxnas utveckling, lärande och arbete får i uppdrag att pröva ”i vilken omfattning förslagen kan ligga till grund för det fortsatta arbetet”. Dessutom före­slås tre specificerade direktiv, nämligen att precisera ”åldersgrupp för fortsatt utvecklings­arbete”, samt att lämna förslag på vilka insatser motsv. som bör sam­ordnas organisa­toriskt och vilka som bör samordnas genom arbetsformer och processer.

Kommunstyrelsens beslut med hänvisning till att styrelsen tillsatt den nämnda utredningen

  • Den pågående utredningen om en samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och arbete får i uppdrag att pröva i vilken omfattning de förslag, som framförts i medborgarförslaget och motionen, kan ligga till grund för det fort­satta arbetet. Utredningen ska dessutom precisera åldersgrupp och beskriva vilka insatser eller verksamheter som bör samordnas organisatoriskt och vilka som gör samordnas genom arbetsformer och processer. Utredningens över­väganden och förslag ska redovisas i slutrapport till kommunstyrelsen under maj 2006.

    Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget och motionen anses besvarade med hänvisning till kommun­styrelsens beslut.
  • Register