§ 124 Motion. Inrättande av äldrecenter

Utskrivet från: http://gotland.se/25059
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 124
Motion. Inrättande av äldrecenter

AU § 105
KS2005/0485-83
- Motion 2005-11-28
- Social- och omsorgsnämnden 2006-02-16, § 14
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-04-10, § 432
- Ledningskontoret 2006-04-10
Eva Nypelius (c), Lena Celion (m), Bror Lindahl (fp) och Yngve Andersson (kd) har i motion föreslagit att ”pågående utredningsarbete” inom social- och omsorgs­nämnden ska ”avbrytas”. Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt kommun­styrel­sen att samordna och leda arbetet med att genomföra äldrecenter enligt vad som närmare beskrivs i motionen. Före utgången av 2006 ska ett slutligt berett förslag föreligga för behandling i kommunfullmäktige. I motionen föreslås inrättande av mellan sex och tio äldrecenter som inrymmer bostäder, hälso- och sjukvårds­resurser, sociala resurser och fritidsaktiviteter.

Social- och omsorgsnämnden har avstyrkt motionen. I utlåtande till nämnden har social- och omsorgsförvaltningen redogjort för det systematiska utvecklings­program som bedrivs, samt andra beslut och utredningar, som har betydelse för utformningen av den framtida äldreomsorgen m.m.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har avstyrkt motionen.

Social- och omsorgsnämnden svarar för utveckling och planering av sin verksam­het och ska därvid samverka med andra som berörs av verksamheten. Det finns, enligt ledningskontoret, ingen anledning att ändra den ansvarsfördelning som anges i av kommunfullmäktige beslutade reglementen. Motionen föreslås därför avstyrkas.

Yrkande :

  • Eva Nypelius (c) yrkade, med instämmande av Lena Celion (m) och Bror Lindahl (fp), att motionen skulle tillstyrkas på så sätt att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att samordna och leda det fortsatta arbetet med att genomföra äldrecenter enligt intentionerna i motionen med beaktande av social- och omsorgsnämndens utredningsarbete.

  • Björn Jansson (s) och Brittis Benzler (v) avstyrkte Eva Nypelius’ yrkande.

    Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Eva Nypelius’ yrkande och förklarade sig anse att ledningskontorets förslag vunnit majoritet. Omröstning begär­des och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för ledningskontorets för­slag och NEJ för Eva Nypelius’ yrkande. 9 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Eric Martell (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Leif Dahlby (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Heidi Plisch (mp) och ordföranden Jan Lundgren (s). 6 ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Lena Celion (m), Bror Lindahl (fp) och Gustaf Hoffstedt (m). Kommunstyrelsen hade således beslutat i enlighet med ledningskontorets förslag.

    Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen avslås.
  • Register