§ 125 Medborgarförslag. Handlingsplan mot våld mot kvinnor m.m.

Utskrivet från: http://gotland.se/25058
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 125
Medborgarförslag. Handlingsplan mot våld mot kvinnor m.m.

AU § 106
KS2005/0166-10
- Medborgarförslag 2005-04-04
- Social- och omsorgsnämnden 2005-06-08, § 54 och 2006-02-16, § 16
- Ledningskontoret 2006-03-24
Bo Gunnar Fängström har i medborgarförslag föreslagit att Gotlands kommun ska anta en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, att kommunen ska inrätta ett kriscenter för kvinnor och utarbeta ett flerspråkigt informations­material om vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig.

Anm: Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till handlings­program för kvinnofrid och plan för informations- och utbildnings­insatser. Arbetet ska vara klart i juni 2006. (§ 138/2005 ). Förslaget hade väckts i motion.

Social- och omsorgsnämnden hänvisar till arbetet med att upprätta ett handlings­program, som förväntas belysa vilka åtgärder som behövs för att stärka stödet till kvinnor som utsatts för våld.

Ledningskontoret föreslår att frågan om ett kommunalt kriscenter ska beaktas i arbetet med handlingsprogram.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget bifalls på så sätt att frågan om ett kommunalt kriscenter ska beaktas i arbetet med det handlingsprogram för kvinnofrid som kommun­styrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta.
  • Register