§ 126 Medborgarförslag. Skylta upp en cykelslinga runt Visby

Utskrivet från: http://gotland.se/25057
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 126
Medborgarförslag. Skylta upp en cykelslinga runt Visby

AU § 107
KS2005/0319-31
- Medborgarförslag 2005-07-02
- Tekniska nämnden 2006-02-22, § 43
- Ledningskontoret 2006-03-20
Gun Hägglund har i medborgarförslag föreslagit att kommunen ska låta skylta upp en, förslagsvis 1 mil lång, slinga på cykelbanorna i Visby för att uppmuntra och underlätta för dem som vill utöva en hälsosam vana.

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget och begär uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och turistorganisationerna genomföra det.

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämndens förslag tillstyrks.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget bifalls och tekniska nämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda genomföra det.
  • Register