§ 127 Ansökan om omställningsmedel: Projekt avs. Roma kungsgård

Utskrivet från: http://gotland.se/25056
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 127
Ansökan om omställningsmedel: Projekt avs. Roma kungsgård

AU § 108
KS2006/0151-14
- Ledningskontoret 2006-03-23
Statens Fastighetsverk har ansökt om 1 750 000 kr av de medel som Gotlands kommun disponerar (30 mnkr) efter försvarsomställningen för ett projekt avs. Roma Kungsgård. Ett av projektets mål är att göra Roma Kungsgård till ett kulturellt centrum m.m. Projektet är ett resultat av att Fastighetsverket, Gotlands kommun och lokala aktörer kommit överens om en långsiktig utveckling och innebär bl.a. att lokaler renoveras.

Ledningskontoret föreslår att framställningen bifalls.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun beviljar medfinansiering till projektet ”Roma Kungsgård – Gotlands centrum för kultur, mat, konst & design” med 1 750 000 kr ur anslag 33:6, Insatser med anledning av försvarsomställning.

    Beslutet avser perioden 2005-10-01—2007-12-31.

    Ekonomisk slutredovisning och skriftlig slutrapport med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 2008-02-28.

    Regionala utvecklingsteamet informerar sökanden om övriga villkor för stödet.

  • Register