§ 128 Ansökan om omställningsmedel: ”Baltic Learning Arena”

Utskrivet från: http://gotland.se/25055
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 128
Ansökan om omställningsmedel: ”Baltic Learning Arena”

AU § 109
KS2006/0136-14
- Ledningskontoret 2006-03-23
För projektet ”Baltic Learning Arena” har Högskolan på Gotland ansökt om 5 mnkr av de medel som Gotlands kommun disponerar (30 mnkr) efter försvars­omställningen. Projektets syfte är att rekrytera utländska studenter, främst från Östersjöregionen och det forna östblocket, och det genomförs i samarbete med Richard Steffen-gymnasiet.

Ledningskontoret förslår att ansökan bifalls.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun beviljar medfinansiering till projektet ”Baltic Learning Arena” med 5 000 000 kr ur anslag 33:6, Insatser med anledning av försvarsomställning.

    Beslutet avser perioden 2006-01-01—2007-12-31.

    Ekonomisk slutredovisning och skriftlig slutrapport med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 2008-02-28.

    Regionala utvecklingsteamet informerar sökanden om övriga villkor för stödet.

  • Register