§ 129 Ansökan om omställningsmedel: Företagsutveckling

Utskrivet från: http://gotland.se/25054
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 129
Ansökan om omställningsmedel: Företagsutveckling

AU § 110
KS2006/0164-14
- Ledningskontoret 2006-03-27
Ledningskontoret föreslår att 1,5 mnkr av de medel som Gotlands kommun disponerar (30 mnkr) efter försvarsomställningen avsätts för projektet ”Företags­utveckling Gotland 2006/2007”. Projektet innehåller fyra delprojekt: ’Barometer i små företag’ som syftar till att analysera utvecklingsbehoven i små företag, ’Nytänk’ som avser produktutveckling inom besöksnäringen, ’PRoTUR’ som avser image-förbättrande åtgärder för att höja kvaliteten inom besöksnäringen, samt ’Praktisk marknadsföring’.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun beviljar medfinansiering till projektet ”Företags­utveckling Gotland 2006/2007” med 1,5 Mkr ur anslag 33:6, Insatser med anledning av försvarsomställning.

    Beslutet avser perioden 2006-04-01—2007-12-31.

    Ekonomisk slutredovisning och skriftlig slutrapport med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 2008-02-28.

    Regionala utvecklingsteamet informerar sökanden om övriga villkor för stödet.

  • Register