§ 130 Ansökan om omställningsmedel: Gotlands Filmfond

Utskrivet från: http://gotland.se/25053
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 130
Ansökan om omställningsmedel: Gotlands Filmfond

AU § 111
KS2006/0158-14
- Ledningskontoret 2006-03-27
Ledningskontoret föreslår att 13 mnkr av de medel som Gotlands kommun dispo­nerar (30 mnkr) efter försvarsomställningen avsätts för ett projekt som ska etablera Gotlands Filmfond. Fonden avses årligen investera i produktion av mellan tre och fyra långfilmer i Fårösund. Fonden beräknas vara självfinansierande fr.o.m. år 2010, om investeringarna blir kommersiellt lyckade. Förslaget nu avser perioden t.o.m. utgången av 2007. Finansieringen av fonden 2008 – 2010 avses bli föremål för senare ställningstagande.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun beviljar medfinansiering till projektet ”Gotlands Filmfond” med 13 Mkr ur anslag 33:6, Insatser med anledning av försvarsomställning.

    Beslutet avser perioden 2005-09-01—2007-12-31.

    Ekonomisk slutredovisning och skriftlig slutrapport med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 2008-02-28.

    Regionala utvecklingsteamet informerar sökanden om övriga villkor för stödet.

  • Register