§ 131 Gotlands Filmfond

Utskrivet från: http://gotland.se/25052
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 131
Gotlands Filmfond

AU § 112
KS2006/0200-14
- Ledningskontoret 2006-03-27
Ledningskontoret har föreslagit att ansvaret för Gotlands Filmfond under åren 2006-2010 ska åvila kommunstyrelsen (ledningskontoret) och att utarbetat förslag till riktlinjer för fondens investering i filmproduktioner ska antas. Kommun­styrelsen föreslås delegera beslutanderätten avs. fondens medel till region­direktören med rätt att vidaredelegera.

Kommunstyrelsens beslut

  • Verksamheten Gotlands Filmfond med tillhörande handlingar, rättigheter och skyldigheter överförs från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen.

  • Det upprättade förslaget till riktlinjer för investering i filmproduktioner fastställs.

  • Med rätt att vidaredelegera får regiondirektören i uppdrag att på kommun­styrelsens vägnar fatta beslut om samproduktionsavtal i huvudsaklig överensstämmelse med riktlinjerna och inom ramen för fondens budget.
  • Register