§ 132 Överföring av resultat från 2005

Utskrivet från: http://gotland.se/25051
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 132
Överföring av resultat från 2005

AU § 113
KS2006/0198-04
- Ledningskontoret 2006-03-28
Ledningskontoret har upprättat förslag till överföring av resultat från 2005. I princip gäller att ett belopp motsvarande hela underskottet och 75% av överskottet får överföras till kommande budgetår. Kontoret tillstyrker Styrelsens för Folkhög­skolans respektive Konsult- och servicekontorets begäran att en större del av över­skotten ska få överföras; folkhögskolans med hänvisning till ansvaret för fastig­hetsunderhåll och konsult- och servicekontorets för ökningen av semester­löne­skulden p.g.a. övertagande av personal från andra förvaltningar. Hälso- och sjuk­vårdsnämndens underskott föreslås balanseras av betinget på 30 mnkr 2006. Nämndernas eget kapital kommer därmed att uppgå till samman­lagt drygt 74 mnkr.

Med hänsyn till begränsade reserver och lågt budgeterat resultat föreslår kontoret dessutom att nämnderna ska åläggas stor restriktivitet när det gäller utnyttjandet av eget kapital under 2006.

En ändring av regelverket* föreslås också, innebärande att underskott ska få balanseras inom tre år i stället får två. Det innebär en anpassning till vad som, enligt kommunallagen, gäller för återställande av negativt resultat.
(* Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun, kommunfullmäktige 2003 ).

Kommunstyrelsens beslut

  • Det upprättade förslaget till överföring av resultat från 2005 fastställs.

  • Reglerna för överföring av resultat ändras så, att underskott får balanseras inom tre år.

  • Nämnderna ska iaktta stor restriktivitet vid utnyttjande av eget kapital under 2006.
  • Register