§ 133 Feriearbeten 2006

Utskrivet från: http://gotland.se/25050
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 133
Feriearbeten 2006

AU § 114
KS2006/0199-02
- Ledningskontoret 2006-03-28
Ledningskontoret föreslår att kommunen ska anslå 250 000 kr för att antalet ferieplatser ska kunna utökas till totalt ca 130. Finansieringen föreslås i första hand ske inom ramen för de medel som avsatts för överenskom­mel­sen med länsstyrelsen om arbetsmarknadsåtgärder 2006 och i andra hand genom lednings­kontorets anslag ”Näringsliv”.

Överenskommelsen med länsstyrelsen om insatser i arbetsmarknadsåtgärder 2006 omfattar ca 80 platser (som förmedlas av Arbetscentrum). För dessa utgår 432 000 kr i statlig ersättning.

Arbetsutskottet har föreslagit att 500 000 kr ska anslås för ytterligare ca 50 platser.

Kommunstyrelsens beslut

  • Den kommunala insatsen avseende feriearbeten sommaren 2006 bestäms till 500 000 kr.

  • Kostnaderna finansieras i första hand inom ramen för det samlade anslag som avsatts för överenskommelsen mellan kommunen och länsstyrelsen och i andra hand genom ledningskontorets anslag ”Näringsliv”.
  • Register