§ 134 Anhållan om bidrag. Ljugarns Fiskareförening

Utskrivet från: http://gotland.se/25049
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 134
Anhållan om bidrag. Ljugarns Fiskareförening

AU § 115
KS2005/0128-04
- Ljugarns Fiskareförening 2005-02-28 och 2005-07-06
- Tekniska nämnden 2005-05-25, § 128
- Ledningskontoret 2005-08-23 och 2006-03-21
- Arbetsutskottet 2005-09-06, § 173
Ljugarns Fiskareförening, ägare till hamnen, har anhållit om bidrag eller ett ränte- och amorteringsfritt lån på 900 000 kr för att reparera fiske- och småbåtshamnen, där kajerna börjat ge sig efter sättningar i pirarna. Av den beräknade investerings­kostnaden på 1,5 mnkr finansierar föreningen 600 000 kr genom lån.

Tekniska nämnden konstaterade i sitt remissvar att det inom nämndens ramar inte finns några förpliktelser gentemot hamnen. Ledningskontoret avstyrkte framställningen med hänvisning till kommunens ekonomiska läge. Arbetsutskottet återremitterade ärendet.

Med hänvisning till bl.a. hamnens betydelse för turismen på östra Gotland och för Ljugarns samhälle föreslår ledningskontoret att föreningen beviljas bidrag på 590 000 kr.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ljugarns Fiskareförening beviljas bidrag med 590 000 kr för reparation av hamnen. Medel anvisas ur anslaget ”Näringsliv”.

  • Ledningskontoret medges att vid behov utnyttja eget kapital med högst 590 000 kr.
  • Register