§ 135 Bidrag för bekämpning av tallprocessionsspinnare (TPS)

Utskrivet från: http://gotland.se/25048
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 135
Bidrag för bekämpning av tallprocessionsspinnare (TPS)

AU § 116
KS2006/0080-44
- Ledningskontoret 2006-03-24
- Hans Vestberg LRF-distr. m.fl. 2006-03-16
Ledningskontoret föreslår att kommunen ska bevilja 100 000 kr i bidrag för att genom besprutning av ett område på Sudret, ca 10 ha, begränsa väntade skador av tallprocessionsspinnarens (TPS) utbredning. Bidraget föreslås lämnas med vissa förbehåll.

Hans Vestberg m.fl. har tidigare begärt att Gotlands kommun och länsstyrelsen skulle genomföra en fullskalebekämpning inom ett angivet område, organisera ansvaret för bekämpningen och genomföra den i samverkan med LRF. Efter att regiondirektören avböjt medverkan i nuvarande läge har gruppen förnyat sin begäran nu enbart till Gotlands kommun. Det är med anledning av den framställningen som ledningskontoret nu framlägger nämnda förslag.

Kommunstyrelsens beslut

  • 100 000 kr anslås för bidrag för en begränsad bekämpningsinsats på en areal av ca 10 ha under förutsättning att den arbetsgrupp på Storsudret som arbetar med frågan står för ansvar, söker samtliga nödvändiga tillstånd hos berörda myndigheter, samt själv organiserar och administrerar insatsen.

  • Medel anvisas ur anslaget ”Näringsliv”.

  • Arbetsgruppen ska utvärdera insatsen och rapportera resultatet till kommunstyrelsen.
  • Register