§ 136 Regionalt tillväxtprogram (RTP)

Utskrivet från: http://gotland.se/25047
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 136
Regionalt tillväxtprogram (RTP)

AU § 117
- Ledningskontoret 2006-04-11
Kommunstyrelsen har gett ledningskontoret i uppdrag att informera arbetsutskottet om arbetet med utarbetande av regionalt tillväxtprogram (RTP). I samband med den informationen gav arbetsutskottet ledningskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till organisation och tidplan för RTP-arbetet.

Tillväxtprogrammet föreslås gälla för perioden 2007-2010. I ledningskontorets förslag till organisation utgör kommunstyrelsens arbetsutskott styrgrupp. En arbetsgrupp inrättas i vilken ingår representanter för Gotlands kommun, Almi Företagspartner Gotland AB, Högskolan på Gotland och länsstyrelsen. Den leds av ledningskontorets regionala utvecklingsteam. Representanter för näringslivet inbjuds att delta och alternativ för deras medverkan anges. Redan i juni ska analys av tillväxtförutsättningar och förslag till prioriterade insatsområden vara utarbetade. I en andra fas utarbetas programmet som, efter remissomgång, ska antas av kommunfullmäktige. Programarbetet kommer att synkroniseras med pågående arbete med översiktsplan och Vision 2025.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontoret får i uppdrag att, i enlighet med föreslagen organisation och tidplan, utarbeta förslag till tillväxtprogram för perioden 2007 – 2010.
  • Register