§ 137 Upphandling av lokaler för Arkivcentrum Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/25046
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 137
Upphandling av lokaler för Arkivcentrum Gotland

KS 2003/0514-00
- Tekniska förvaltningen och Konsult- och servicekontoret GranskningsPM 2006-04-03
- Ledningskontoret 2006-04-10
I enlighet med kommunstyrelsens beslut ( § 277/2004 ) har anbud infordrats för upphandling av hyra av Arkivcentrum Gotlands lokaler – ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet för landsarkivets del och Gotlands kommuns kommunarkiv. Ledningskontoret har tillstyrkt det förslag som utarbetats av tekniska förvalt­ningen och konsult- och servicekontoret.

Ärendet föredrogs av kommunarkivarien Elisabeth Siltberg och projektledaren Leif Hansson.

Kommunstyrelsens beslut

  • Anbudet från Leif Pettersson, Visby, om tillhandahållande av lokaler åt Arkivcentrum Gotland antas.

  • Beslutet gäller under förutsättning att Riksarkivet, efter regeringens medgivande, beslutar teckna hyresavtal i enlighet med förfrågningsunderlag och antaget anbud.

  • Tekniska nämnden får i uppdrag att fullfölja avtalet och teckna kommunens kontrakt med anbudsgivaren.

    Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

  • Register