§ 140 Information

Utskrivet från: http://gotland.se/25043
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 140
Information

Till handlingarna lades information enligt bifogad förteckning.

Ordföranden informerade kortfattat om arbetet i samband med upphandlingen av färjetrafik.

Register