§ 141 Lokalisering av kommunförvaltningen till Visborgs slätt

Utskrivet från: http://gotland.se/25042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 141
Lokalisering av kommunförvaltningen till Visborgs slätt

KS 2006/00
- (Kommunstyrelsen 2006-01-19, § 16)
- Tekniska förvaltningen 2006-04-13
Kommunstyrelsen har bl.a. beslutat ”att som inriktning för den fortsatta planeringen ska gälla att kommunens förvalt­ning­ar ska lokaliseras till Visborgs slätt”. Tekniska nämnden fick i uppdrag att skapa lokaler för kommunala förvalt­ningar och ledningskontoret uppdraget att utarbeta underlag för det arbetet.

Tekniska förvaltningen har redogjort för pågående arbete med att tillsammans med Vasallen, som äger lokalerna på Visborgs slätt, klarlägga de tekniska och fysiska förutsättningarna för lokaliseringen och ledningskontorets arbete med att utarbeta lokalprogram. Kostnaden för förstudierna (975 000 kr) regleras i ett mellan Vasallen teknik och projektering och tekniska förvaltningen tecknat avtal. Kostnaden bestrids av Vasallen men kommer att vara hyresgrundande. Förverkligas inte projektet delas kostnaden mellan parterna. Kostnaden för att utarbeta de handlingar som behövs för ett hyresavtal beräknas uppgå till drygt 1,8 mnkr. Ett lokalprogram beräknas vara klart i juni och under hösten beräknas ett förslag till hyresavtal föreligga. Tekniska förvaltningen har därför föreslagit att tekniska nämnden ska få träffa erforderliga avtal om Vasallen och att upplägg­ningen av arbetet ska godkännas.

Kommunstyrelsens beslut

  • Den redovisade uppläggningen av projektet med lokalisering av kommunala förvaltningar till Visborgs slätt godkänns.

  • Tekniska nämnden får i uppdrag att teckna erforderliga avtal med Vasallen i enlighet med tekniska förvaltningens förslag.
  • Register