§ 142 Försäljning av Visby Brömsebrolunden 1

Utskrivet från: http://gotland.se/25041
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-04-20

KS § 142
§ 142 Försäljning av Visby Brömsebrolunden 1

KS 2006/00
- Tekniska förvaltningen 2006-04-12
- Ledningskontoret 2006-04-18
Tekniska förvaltningen har föreslagit att fastigheten Visby Brömsebrolunden 1 ska, i enlighet med träffat markanvisningsavtal, säljas till Peab Sverige AB för drygt 3,6 mnkr.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Visby Brömsebrolunden 1 säljs till Peab Sverige AB för en köpeskilling på 3 646 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register