2006-04-20, §§ 112-142

Utskrivet från: http://gotland.se/25038
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2006-04-20

Register

Regionstyrelsen 2006-04-20
Plats:
Tekniska nämndens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.00
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Eric Martell (s), tjg ersättare
Leif Dahlby (s), tjg ersättare
Heidi Plisch (mp), tjg ersättare
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Gösta Hult (c)
Stefan Nypelius (c), §§ 137-142
Håkan Onsjö (m)
Göran Örtbrant (m)
Bodil Rosengren (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2006-05-04
Datum för anslags nedtagande: 2006-05-25